ZAKELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

    1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Shell TapUp B.V.  (hierna “Shell TapUp”) en afnemer van de diensten (hierna “Klant”).
    2. Shell TapUp is gevestigd op het Hofplein 20 te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59900857. Het BTW-nummer is NL853687468B02.
    3. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover schriftelijk overeengekomen.

2. Levering op locatie

2.1 Voorafgaand aan de start van levering op een (nieuwe) locatie zal Shell TapUp de locatie inspecteren (onder andere op toegankelijkheid en veiligheid) of de locatie geschikt is voor de te leveren diensten. Mocht de inrichting van de locatie of de locatie zelf wijzigen dient Klant zo spoedig mogelijk Shell TapUp hierover te informeren, zodat Shell TapUp wederom de nieuwe en/of gewijzigde locatie kan inspecteren. Mocht deze inspectie negatief uitvallen en/of de locatie naar oordeel van Shell TapUp onveilig blijken te zijn op grond van de Shell TapUp operationele procedures, behoudt Shell TapUp zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen.

2.2 Vooraf en tijdens iedere aflevering zal Shell TapUp een laatste moment risico inschatting uitvoeren, waaronder die op gevaarlijke weersomstandigheden, om vast te stellen dat er veilig geleverd kan worden. Indien naar het oordeel van Shell TapUp dit niet het geval is, zal Shell TapUp haar diensten niet uitvoeren, of haar diensten uitstellen tot het moment dat naar het oordeel van Shell TapUp aflevering weer mogelijk is. Klant zal door Shell TapUp hierover geinformeerd worden.

2.3 Klant zal Shell TapUp te allen tijde toegang verlenen tot de locatie ten behoeve van de uitvoering van haar diensten.

3. Facturatie en Betaling 

3.1 Per 2 weken ontvangt klant de Shell TapUp factuur. De facturen zullen in elektronische vorm beschikbaar worden gesteld.

3.2 Betaling door Klant van de door Shell TapUp verstuurde facturen zal geschieden op
bankrekening met rekeningnummer: NL95CITI0266074677 ten name van Shell TapUp BV.

3.3 Betaling van de facturen geschiedt door middel van automatische bankincasso met een krediettermijn van 14 dagen na factuurdatum.

4. Vergunning

Shell TapUp zal zorgdragen voor het verkrijgen en behouden van alle benodigde vergunningen en/of ontheffingen voor haar dienstverlening. 

5. Beëindiging van de Overeenkomst

5.1 Shell TapUp is gerechtigd deze overeenkomst schriftelijk tussentijds en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven, indien (i) één of meer van de voor de uitvoering van haar diensten benodigde vergunningen niet wordt verleend of wordt ingetrokken en daardoor de uitvoering van haar diensten niet kan plaatsvinden, danwel daadwerkelijk dient te worden gestaakt, (ii) de voorwaarden waaronder zij zijn of worden verleend voor Shell TapUp onaanvaardbaar worden.

5.2 De overeenkomst kan door zowel Shell TapUp als Klant met onmiddellijke ingang, zonder dat een nadere opzegging vereist is door middel van een aangetekend schrijven worden beëindigd, indien:

a. Eén der partijen in staat van faillissement wordt verklaard of haar faillissement aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, wordt ontbonden of surseance van betaling aanvraagt;

b. Eén der partijen toerekenbaar tekort schiet bij de uitvoering van de verplichtingen die voor haar voortvloeien uit deze overeenkomst en deze tekortkoming niet binnen vier weken na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld ongedaan maakt.     

6. Aansprakelijkheid

6.1 Ingeval Shell TapUp niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hiervoor aansprakelijk is, heeft Klant recht op schadevergoeding van de geleden directe schade tot maximaal het gemiddelde maandelijkse factuurbedrag van de geleverde diensten.

6.2 Shell TapUp is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld begrepen omzetverlies, vertragingsschade, verlies van goodwill of reputatieschade.

6.3 Diensten, inlichtingen en adviezen worden door Shell TapUp naar beste weten gegeven, met inachtneming van eventueel door haar verricht onderzoek en opgedane ervaring, doch terzake gelden dezelfde beperkingen van aansprakelijkheid als opgenomen in 6.1.

7. Overmacht

In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst als bedoeld in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek (hierna: ”Overmacht”), stellen partijen elkaar onverwijld hiervan op de hoogte, alsmede van de verwachte duur. De nakoming van de verplichtingen van partijen wordt opgeschort voor de duur van de situatie van Overmacht. 

8. Bescherming persoonsgegevens

Klant en Shell TapUp kunnen gedurende de Overeenkomst elkaar persoonsgegevens van een persoon verstrekken (“Persoonsgegevens”). Deze Persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst en het toepasselijk recht met inbegrip van (maar niet beperkt tot):

a. passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn afgestemd op de risico’s verbonden aan de verwerking, zoals onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, onbedoeld verlies, wijziging of ongeautoriseerde bekendmaking of toegang. Elke partij die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke handelt, met inbegrip van een verwerker, mag de gegevens niet verwerken, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke daartoe opdracht heeft gegeven.

b. ervoor zorgen dat, indien Persoonsgegevens naar een derde worden verzonden, uitsluitend die Persoonsgegevens worden overdragen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten.

c. Voorafgaand aan een dergelijke overdracht zal zij voldoen aan alle voorwaarden zoals vereist door het toepasselijk recht voor de overdracht van persoonsgegevens aan een derde en ervoor zorgen dat zij een passende overeenkomst is aangegaan met de derde waarin alle relevante verplichtingen zijn vastgelegd zoals vereist door het toepasselijk recht en deze overeenkomt.

9. Rechtskeuze en geschillen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die zich naar aanleiding van of in verband met deze Algemene Voorwaarden voordoen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. 

10. Uitsluiting algemene voorwaarden Klant

Algemene voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de overeenkomst.

11. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Shell TapUp is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zullen aan de Klant tijdig worden medegedeeld. Indien de Klant na wijziging van de  Algemene Voorwaarden van de Shell TapUp diensten gebruik blijft maken, wordt hij geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.